Downloads

Klik hiernaast op de schoolgids 2023-2024 downloaden.

Privacyreglement OZHW .

Op De LeerOnderneming wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die dat uit hoofde van hun functie nodig hebben. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De Botter heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij uitwisseling van die gegevens wettelijk verplicht is.

In het privacyreglement OZHW voor PO en VO is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement kunt u vinden via https://www.ozhw.nl/privacyreglement/

Klachtenregeling.

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Als ouder(s) en/of leerling, werknemer, of als u anderszins deel uitmaakt van Onderwijsgroep OZHW of de aangesloten scholen, kunt u dit laten weten. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.  De directie van de school gaat graag met u in gesprek en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt. Leidt dat niet tot een oplossing? Dan kunt u zich wenden tot het bestuur van OZHW.

Uw klacht kunt u dan per e-mail sturen aan klachten-bezwaren@ozhw.nl onder vermelding van uw naam, adresgegevens, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. Er wordt daarna contact met u opgenomen.

De klachtenregeling van OZHW is in de downloads te vinden. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. Om de klager zo nodig te kunnen bijstaan heeft OZHW voor PO en VO een externe vertrouwenspersoon. Onderwijsgroep OZHW is daarnaast aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan voorafgaand de stap naar de school of Onderwijsgroep OZHW heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC kunt u hier lezen.