Downloads

Klik hiernaast op de schoolgids 2023-2024 downloaden.

Privacyreglement OZHW .

Op De LeerOnderneming wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die dat uit hoofde van hun functie nodig hebben. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De Botter heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij uitwisseling van die gegevens wettelijk verplicht is.

In het privacyreglement OZHW voor PO en VO is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement kunt u vinden via https://www.ozhw.nl/privacyreglement/

Klachtenregeling.

Wij streven ernaar om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, maar het kan zijn dat u ergens een klacht over heeft. Dan volgt u de volgende stappen:

  1. u gaat eerst naar de leerkracht van uw kind,
  2. als u daar samen niet uitkomt, dan wendt u zich tot de directie,
  3. als het om specifieke zorg gaat dan kunt u zich richten tot de IB-er van de LeerOnderneming,
  4. Wordt de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u zich richten tot de vertrouwenspersoon van de OZHW: mevrouw Kruidenier via riakruidenier@gmail.com.

Op deze link vindt u de volledige klachtenregel van OZWH.